افزایش عجیب قیمت پسته در آستانه شب یلدا / هر کیلو ۳۴۰هزار تومان

افزایش عجیب قیمت پسته در آستانه شب یلدا / هر کیلو ۳۴۰هزار تومان