ریزش کوه در جاده چالوس /  برخورد وحشتناک تخته سنگ بزرگ با یک خودروی سمند