لحظه هولناک از قدرت طوفان وحشتناک در هرمزگان / فیلم