تغییر مدیران باید فقط در سطح مدیران عالی انجام شود / استاندار نباید از جایگاهش برای منافع شخصی خود استفاده کند