نماینده‌ی مجلس: کیفیت نامطلوب اینترنت ارتباطی با طرح صیانت ندارد

نماینده‌ی مجلس: کیفیت نامطلوب اینترنت ارتباطی با طرح صیانت ندارد