پاسخ فغانی به ادعای مجیدی / به این مسائل عادت دارم

پاسخ فغانی به ادعای مجیدی / به این مسائل عادت دارم