آماده بازگشت به وین برای ازسرگیری گفتگوها با ایران هستیم