پیدا شدن جسد پهلوان صاحب نام در گودال رها شده در خیابان/ عکس