افت ارزش سهام عدالت / ارزش سهام ۵۳۲ هزار تومانی چقدر است؟