جو بایدن: آمریکا برترین نیروی نظامی در تاریخ جهان است