رییس جمهور: تصمیمات ما در حوزه کرونا همواره بر پایه اصول علمی بود / فیلم