زمان ثبت نام خبرنگاران و هنرمندان برای مسکن ملی اعلام شد + آدرس سامانه