هر کسی واکسن کرونا بزند، تمساح می‌شود!

هر کسی واکسن کرونا بزند، تمساح می‌شود!