حال پله دوباره وخیم شد / اسطوره فوتبال برزیل در بیمارستان / عکس