کنایه سنگین سریال «پلاک ۱۳» به پدر آرات حسینی / فیلم

کنایه سنگین سریال «پلاک ۱۳» به پدر آرات حسینی / فیلم