دنبال مذاکرات نتیجه بخش هستیم و مذاکره را برای مذاکره نمی‌خواهیم