واکنش خطیب زاده به هدف قرار گرفتن به اصطلاح "مقر سری سپاه در یمن"

واکنش خطیب زاده به هدف قرار گرفتن به اصطلاح