قتل وحشتناک پرستار تهرانی به دست مشاور حقوقی / جزئیات