انجام کلیه خدمات حسابداری ،حسابرسی، …تعمیر لپ تاپدوزینگ پمپ .مترینگ پمپهدایای تبلیغاتی مدیرگیفت

حضور نیروهای انتظامی در اطراف ساختمان وزارت کشور