این حق مردم است که برای احقاق حقوقشان طبق قانون اساسی، اعتراض کنند