رفتار عجیب و غیرعادی ریحانه پارسا در ماشین / التماس به کاربران ایرانی برای دلار / فیلم