توپ در زمین آمریکا است نه ایران / درباره مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو نمی‌کنیم

توپ در زمین آمریکا است نه ایران / درباره مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو نمی‌کنیم