آسیب‌شناسی اصلاحات کاری واجب، لازم و ضروری است / حزب جدید تاسیس کردن هنر نیست، ادغام کردن این احزاب هنر است