ریزش قیمت خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ / تولید خودرو در سال آینده به ۱.۶ میلیون دستگاه می رسد