فضای مجازی از ابزارهای گناه و تضییع حقوق دیگران شده است/ این گناه با استغفار هم برطرف نمی شود