نابود شدن ۴۰ درصد از نخل‌های خوزستان

نابود شدن ۴۰ درصد از نخل‌های خوزستان