اختلاف ۱۴ هزار تومانی قیمت مرغ از تولید تا مصرف به جیب چه کسی می‌رود؟