توضیحات پلیس درباره فیلم بازداشت دختر تهرانی / فیلم