دوزینگ پمپ .مترینگ پمپبرس سیمیآموزشگاه زبان عربی شرق تهرانسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فوم

آمریکا به حمایت از اسرائیل متعهد است / کمک‌های نظامی آمریکا طبق برنامه به اسرائیل ادامه می‌یابد