ربودن چند خارجی در پلدشت / ماجرا چه بود؟

ربودن چند خارجی در پلدشت / ماجرا چه بود؟