ربط دادن حرکت سلفی و تکفیری به هندسه نگاه امام خمینی ظلم بزرگی است