کرونا فقط در مدارس منتشر می‌شود! / دانش‌آموزان فقط از رفتن به مدرسه منع شده‌اند