امام جمعه اصفهان: کشاورزان نان برای خوردن ندارند

امام جمعه اصفهان: کشاورزان نان برای خوردن ندارند