اگر بتوانید بر قلب‌ها حکمرانی کنید، دیگر نیازی به مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی ندارید