اطلاعیه مهم آموزش و پرورش درباره بازگشایی مدارس از آغاز مهر ۱۴۰۰