تصادف خونین در محور روانسر - جوانرود / ۵ نفر کشته شد

تصادف خونین در محور روانسر - جوانرود / ۵ نفر کشته شد