از اهواز تشنه تا زاهدان بیمار؛ اینجا کسی به کرونا نمی‌اندیشد!