وضعیت وخیم آلودگی هوای تهران در ۲۰ ایستگاه / شاخص آلوده‌ترین ایستگاه چقدر است؟

وضعیت وخیم آلودگی هوای تهران در ۲۰ ایستگاه / شاخص آلوده‌ترین ایستگاه چقدر است؟