لحظه نجات نوزاد کالسکه سوار پس از راه افتادن در خیابان / فیلم