مجید صدری مدیرعامل جدید پرسپولی شد

مجید صدری مدیرعامل جدید پرسپولی شد