فرزند بنیانگذار طالبان برای اولین بار در انظار عمومی ظاهر شد