هوای تهران در مرز آلودگی برای همه افراد / شاخص آلودگی هوا چه عددی را نشان می‌دهد؟

هوای تهران در مرز آلودگی برای همه افراد / شاخص آلودگی هوا  چه عددی را نشان می‌دهد؟