ایران با حذف مرز ایران و ارمنستان موافقت کرد

ایران با حذف مرز ایران و ارمنستان موافقت کرد