توصیه جدید: افراد واکسینه شده هم ماسک بزنند و هم تست کرونا بدهند