جزئیات شرایط پذیریش دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۰/  سن ورود به دانشگاه‌ فرهنگیان کاهش یافت