گزارشی نگران کننده درباره پوسیدگی دندان های ایرانیان / هر فرد ۶ دندان پوسیده دارد