آتش سوزی هولناک کارگاه غیرمجاز شارژ سیلندر گاز در شیراز  / فیلم