بازار «بی‌جان» مسکن در شهریور / افزایش عرضه آپارتمان در مناطق ۱ تا ۵