پشت‌پرده یک غارت ملی / دزدی ۲۰ میلیارد تومانی در یک روز!