اسامی ۱۶ شهر قرمز کرونایی در ۱ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد / نقشه